Termes de garantia

CONDICIONS DE GARANTIA DE SELTER, S.A.

Aquests Termes i Condicions de Garantia s'apliquen a totes les relacions jurídiques en què Selter actua com a fabricant i venedor potencial i / o proveïdor d'aplicacions magnètiques a una altra banda ("Client"). S'exclou explícitament l'aplicabilitat dels termes i condicions generals a què es refereix el client.

Selter garanteix els seus productes contra tot defecte de fabricació i / o peces defectuoses durant un període de 2 anys a partir de la data que s'indica en l'albarà de lliurament.

Selter garanteix que el producte:

- Es adequat per a ús normal descrit en el manual corresponent.

- Si és el cas, és adequat per a un ús específic acordat entre Selter i el Client.

- Funcionarà d'acord amb les propietats, especificacions i característiques acordades; sempre que l'equip estigui instal·lat, usat i mantingut correctament i d'acord amb les instruccions proporcionades per Selter.

La garantia que ofereix Selter no cobreix els efectes causats per:

- Desgast normal que cal esperar raonablement durant l'ús normal de l'equip.

- Manipulació incorrecta, ús indegut, maltractament, cops i caigudes

- Alteracions, ajustaments i / o modificacions realitzades pel Client a l'Equip sense el consentiment per escrit de Selter.

- Instal·lació indeguda de l'equip.

- Manteniment realitzat pel Client indegudament i / o en derogació de les instruccions proporcionades per Selter.

- Reparacions que realitza el Client sense el consentiment per escrit de Selter;

- L'ús de recanvis no originals.

La garantia no preveu la intervenció del personal de Selter al lloc on es trobi el producte. Serà necessari l'enviament a les instal·lacions de Selter, que serà a ports pagats.

La garantia no és vàlida en cas de morositat.

Els deterioraments ocasionats a altres béns com a conseqüència d'un defecte del producte subministrat per Selter, no estan coberts per la garantia.

Per a l'ús de la garantia s'ha d'adjuntar amb el producte, l'original o còpia, de l'albarà de lliurament o de la factura.

El Client ha de notificar qualsevol defecte sota la garantia a Selter via e-mail (selter@selter.es), tan aviat com sigui possible després de detectar-se el defecte o problema. No s’admetran reclamacions passats 30 dies de la recepció de l’equip.

El client accepta que podria ser necessari aturar el procés de producció per permetre que Selter gestioni els problemes de la garantia i realitzi els serveis necessaris, sense que Selter sigui responsable de cap dany, ni se li atribueixin càrrecs per parada de processos.

Llevat que Selter i el Client acceptin el contrari, els assumptes de garantia es tractaran durant els dies laborals normals (de dilluns a divendres) i durant els horaris laborals normals.

Selter garanteix la disponibilitat de peces de recanvi per a l'equip durant un període de cinc (5) anys després de la data de lliurament de l'equip.